กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมใจ สุขแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 092-4129964
อีเมล์ : somjai.53@hotmail.com

นางสาวสิภาชา จิตติศีดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0854241898
อีเมล์ : rose_onusa@hotmail.com