กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสมใจ สุขแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสิภาชา จิตติศีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1