กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเจนจิรา อ่วมทอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 088-4215296