ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,476,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 1,576,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 303,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 682,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 5,714,400.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 80,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 80,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 192,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 37,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 101,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 335,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 67,200.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 233,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 134,100.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 553,600.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 30,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำแท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 45,900.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 81,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 169,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 232,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 399,000.00 บาท
เพิ่มเติม..