ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
5
4
9
1
อนุบาล 2
7
2
9
1
อนุบาล 3
3
2
5
1
รวม อนุบาล
13
8
21
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
4
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
7
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
12
7
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
6
9
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
12
9
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
14
10
24
1
รวมประถม
57
46
103
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
8
16
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
8
9
17
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
21
27
48
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
81
174
12