ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
5
1
6
1
อนุบาล 2
10
6
16
1
อนุบาล 3
5
7
12
1
รวม อนุบาล
20
14
34
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
7
5
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
5
4
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
6
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
8
15
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
12
6
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
7
15
1
รวมประถม
48
38
84
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
11
7
18
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
8
20
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
33
22
55
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
72
173
12