คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุปถัมภ์ อินสุธา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง แก่นเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง โมราราย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกรวิภา เกิดสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เทียบเทียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวิท ด่านซ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสนม ร่มโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน เผ่าคนชม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพประทาน ศิโล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ