คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุปถัมภ์ อินสุธา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง แก่นเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรทร โลหะเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางกรวิภา เกิดสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร เทียบเทียม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสวิท ด่านซ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสนม ร่มโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน เผ่าคนชม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพประทาน ศิโล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ