กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอำภา อ่อนสำอาง
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ต่างใจ
ครู คศ.1

นางสาวฤทัย บางคะหาด
ครูอัตราจ้าง