กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา ต่างใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1