กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอำภา อ่อนสำอาง
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ต่างใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวฤทัย บางคะหาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1