กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา ดำชม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1