กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกัญญาณัฐ เสนาวงษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 094-4024098