กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายดำเนิน เผ่าคนชม
ครู คศ.3

นายสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ
ครู คศ.3