ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพนม จันทร์ดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพประทาน ศิโล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 2562 ถึง ปัจจุบัน