ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพนม จันทร์ดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน