ปฐมวัย

นางจุรี เพ็ชยะมาตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุกัญญา เพ็ชรดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางจิรนันท์ วัฒนพฤกษชาติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1