ปฐมวัย

นางจุรี เพ็ชยะมาตร์
ครู คศ.3

นางสุกัญญา เพ็ชรดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1