ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูแกนนำ น้อมนำหลักปศพพ.สู่การสอน (อ่าน 167) 18 ธ.ค. 60
วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จัดโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน (อ่าน 170) 18 ธ.ค. 60
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 148) 18 ธ.ค. 60
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" (อ่าน 145) 18 ธ.ค. 60
21 พฤศจิกายน 2560 บ่มเพาะนักเรียนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (อ่าน 149) 18 ธ.ค. 60
1-6 พฤษจิกายน 2560 นายพนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรระดับผู้นำ A.T.C (อ่าน 107) 13 พ.ย. 60
31 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห (อ่าน 106) 13 พ.ย. 60
30 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนใน (อ่าน 102) 13 พ.ย. 60
12 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมการอบรมเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย (อ่าน 101) 13 พ.ย. 60
9 ตุลาคม 2560 ดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" (อ่าน 96) 13 พ.ย. 60
28 กันยายน 2560 นายพนม จันทร์ดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ร่วมงานมุทิตา กษิณาลัย 2560 (อ่าน 97) 13 พ.ย. 60
27 กันยายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน (อ่าน 117) 13 พ.ย. 60
22 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านซับเปิบ (อ่าน 94) 13 พ.ย. 60
21 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ (อ่าน 101) 13 พ.ย. 60
20 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านยางลาด (อ่าน 127) 21 ก.ย. 60
19 กันยายน 2560 เข้ารับการอบรมบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560 (อ่าน 113) 21 ก.ย. 60
19 กันยายน 2560 อกศจ.นครสวรรค์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ออกนิเทศติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิ (อ่าน 113) 21 ก.ย. 60
15 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาสู่คุณภาพที่ยั่งยืน (อ่าน 108) 15 ก.ย. 60
13 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (อ่าน 115) 15 ก.ย. 60
12 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (อ่าน 114) 15 ก.ย. 60
11 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ของ สพป.นครสวนรรค์ เขต 3 (อ่าน 127) 15 ก.ย. 60
15 กรกฎาคม 2560 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียง "ด้วยศาสตร์พระราชา" (อ่าน 117) 09 ส.ค. 60
13 - 14 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตตามหลักปศพพ. (อ่าน 118) 09 ส.ค. 60
7 กรกฎาคม 2560 ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำทีมมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนศ (อ่าน 162) 09 ส.ค. 60
3 กรกฎาคม 2560 นำยุวเกษตรกรร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ (อ่าน 125) 09 ส.ค. 60
28 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก (อ่าน 134) 09 ส.ค. 60
24 มิถุนายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปศพพ. (อ่าน 110) 09 ส.ค. 60
23 มิถุนายน 2560 สพป.นว.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปศพพ. (อ่าน 113) 09 ส.ค. 60
22 มิ.ย. 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรร (อ่าน 186) 22 มิ.ย. 60
21 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค (อ่าน 196) 21 มิ.ย. 60
20 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อ่าน 175) 21 มิ.ย. 60
19 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็ (อ่าน 179) 20 มิ.ย. 60
9 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศร (อ่าน 297) 13 มิ.ย. 60
8 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศรร (อ่าน 172) 08 มิ.ย. 60
7 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศรร (อ่าน 167) 08 มิ.ย. 60
6 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศรร (อ่าน 159) 07 มิ.ย. 60
5 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นศรร (อ่าน 203) 06 มิ.ย. 60
29 พฤษภาคม 2560 คณะศึกษาดูงานจาก สมศ. มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์พระราชา (หลักการทรงงาน (อ่าน 121) 30 พ.ค. 60
28 พฤษภาคม 2560 ฝึกการถอดบทเรียนการใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารโรงเรียน (อ่าน 138) 30 พ.ค. 60
27 พฤษภาคม 2560 เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากร สพม.40 (อ่าน 142) 29 พ.ค. 60