วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สามารถพัฒนาครูได้ตามมาตรฐาน ประสานกับชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้นำด้านวิชาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาการศึกษา

การศึกษาของมนุษย์เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต