กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอำพร ทุมดี
ครู คศ.3

นางกัลยา วนิชไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางจิรนันท์ วัฒนพฤกษชาติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุนันท์ เชื้อนุ่น
ครูอัตราจ้าง