กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลยา วนิชไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0819726296
อีเมล์ : kanlaya_1969@yahoo.com

นางอำพร ทุมดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0987486481
อีเมล์ : ampornt54@gmail.aom

นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญญะ
ครูผู้ช่วย