กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอำพร ทุมดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกัลยา วนิชไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปรมัตถ์ ไทรเทพยิ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1