กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอำพร ทุมดี
ครู คศ.3

นางกัลยา วนิชไพบูลย์
ครู คศ.3

นางจิรนันท์ วัฒนพฤกษชาติ
พนักงานราชการ

นางสาวสุนันท์ เชื้อนุ่น
ครูอัตราจ้าง