คณะผู้บริหาร

นายพนม จันทร์ดิษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดำเนิน เผ่าคนชม
หัวหน้างานบุคลากร

นางอำพร ทุมดี
หัวหน้างานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมใจ สุขแก้ว
หัวหน้างานงบประมาณ

นายปรมัตถ์ ไทรเทพยิ้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1