คณะผู้บริหาร

นายเทพประทาน ศิโล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดำเนิน เผ่าคนชม
หัวหน้างานบริหารบุคลากร

นางอำพร ทุมดี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมใจ สุขแก้ว
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นายปรมัตถ์ ไทรเทพยิ้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1