คณะผู้บริหาร

นายเทพประทาน ศิโล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-7087345
อีเมล์ : tapperjr@gmail.com

นางอำพร ทุมดี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสมใจ สุขแก้ว
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสิภชา จิตติศีดา
หัวหน้างานงบประมาณ

นางกัลยา วนิชไพบูลย์
หัวงานบริหารงานบุคคล