พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดการเรียนการสอนให้แก่ประชากรวัยเรียน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละ

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสานความร่วมมือภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน


เป้าหมาย 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จึงกำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นคนดี มีวินัย ในตนเอง ปฏิบัติตนตามแบบหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

2. มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะและศักยภาพในการจัดการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ รักการอ่าน ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ มาแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

4. ดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยและบุคลิกภาพที่ดี รักการออกกำลังกาย

5. ภูมิใจในความเป็นไทยยึดมั่นในวิถีชีวิตและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม