ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 91/4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสววรรค์ เขต 3

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษาถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พื้นบริเวณโรงเรียนมีจำนวน 62 ไร่เศษ มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ บ้านร่องดู่ บ้านร่องเข้ บ้านคลองหินปูน


นายพนม จันทร์ดิษฐ
(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่)
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2538 ถึง ปัจจุบัน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
นายแก้ว อินจันทร์สุข เป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน 60 ไร่เศษโดยมีนายอินทร์ รักนา นายอยู่ รอดแสวงและนายทอง นวลละออง ร่วมกันชี้แนวเขตโรงเรียน และวัด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2510 โดยมีพระครูนิกรปทุมรักษ์ (หลวงพ่ออ๋อย) เป็นประธานเปิดโรงเรียนซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารไม้ทรงจั่วซึ่งสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนและผู้อุปการะในระยะนั้นคือ นายตรึก อินสุธา นายอยู่ นายทำ และนายทอง ร่วมกันชี้แนวของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารคนแรกคือ นายคอน ฤกษ์สุทธิ์