ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่เลขที่ 91/4 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสววรรค์ เขต 3
 
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ ก่อนประถมศึกษาถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พื้นบริเวณโรงเรียนมีจำนวน 62 ไร่เศษ มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ บ้านร่องดู่ บ้านร่องเข้ บ้านคลองหินปูน
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
นายแก้ว อินจันทร์สุข เป็นผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียน จำนวน 60 ไร่เศษโดยมีนายอินทร์ รักนา นายอยู่ รอดแสวงและนายทอง นวลละออง ร่วมกันชี้แนวเขตโรงเรียน และวัด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2510 โดยมีพระครูนิกรปทุมรักษ์ (หลวงพ่ออ๋อย) เป็นประธานเปิดโรงเรียนซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารไม้ทรงจั่วซึ่งสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนและผู้อุปการะในระยะนั้นคือ นายตรึก อินสุธา นายอยู่ นายทำ และนายทอง ร่วมกันชี้แนวของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารคนแรกคือ นายคอน ฤกษ์สุทธิ์