ข่าวประชาสัมพันธ์
26 พฤษภาคม 2560 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง (อ่าน 111) 29 พ.ค. 60
24 พฤษภาคม 2560 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 115) 25 พ.ค. 60
23 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 89) 25 พ.ค. 60
22 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 118) 23 พ.ค. 60
20 พฤษภาคม 2560 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 98) 23 พ.ค. 60
18 พฤษภาคม 2560 ฝึกทักษะการถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แกนนำโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม (อ่าน 100) 23 พ.ค. 60
13 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักศปพพ.โรงเรียนโสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์ (อ่าน 114) 14 พ.ค. 60
12 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4 (อ่าน 112) 13 พ.ค. 60
11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำหลักปศพพ.ไปใช้ (อ่าน 115) 12 พ.ค. 60
9 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการถอดบทเรียนด้วยเทคนิค 2:3:4:3 (อ่าน 90) 12 พ.ค. 60
2 มีนาคม 2560 ฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4:3 (อ่าน 156) 06 มี.ค. 60
28 กุมภาพันธ์ 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมยุวเกษตรกร (อ่าน 122) 06 มี.ค. 60
27 กุมภาพันธ์ 2560 ครอบครับบัวมหะกุลเข้าศึกษาเรียนรู้ (อ่าน 126) 06 มี.ค. 60
24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเตรียมความ (อ่าน 122) 06 มี.ค. 60
9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เข้ารับการตรวจประเมินเป็นยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ (อ่าน 105) 12 ก.พ. 60
23 มกราคม 2560 คณะเกษตรกรในอำเภอเก้าเลี้ยวเข้าศึกษาดูงาน (อ่าน 83) 12 ก.พ. 60
30 ธันวาคม 2559 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 147) 30 ธ.ค. 59
27-28 ธันวาคม 2559 อบรมให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.40 เพื่อเตรียมพร้อมรับการป (อ่าน 142) 29 ธ.ค. 59
29 กันยายน 2559 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบโรงเรียนบ้านหลักด่าน (อ่าน 134) 03 ต.ค. 59
19-21 กันยายน 2559 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ บรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 136) 20 ก.ย. 59
11 กันยายน 2559 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE รอบ 2 โร (อ่าน 156) 13 ก.ย. 59
10 กันยายน 2559 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE รอบ 2 ขอ (อ่าน 125) 12 ก.ย. 59
9 กันยายน 2559 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE รอบ 2 ของ (อ่าน 165) 12 ก.ย. 59
8 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE (อ่าน 225) 09 ก.ย. 59
7 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE (อ่าน 139) 08 ก.ย. 59
6 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการภาคเหนือคัดเลือก BEST PRACTICE รอ (อ่าน 118) 08 ก.ย. 59
5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ประเมิน BEST PRACTICE ลูกเสือ สพป.นว. เขต 1 (อ่าน 147) 07 ก.ย. 59