ข่าวประชาสัมพันธ์
20 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านยางลาด (อ่าน 251) 21 ก.ย. 60
15 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาสู่คุณภาพที่ยั่งยืน (อ่าน 191) 15 ก.ย. 60
13 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (อ่าน 199) 15 ก.ย. 60
12 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (อ่าน 198) 15 ก.ย. 60
11 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ของ สพป.นครสวนรรค์ เขต 3 (อ่าน 222) 15 ก.ย. 60
15 กรกฎาคม 2560 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียง "ด้วยศาสตร์พระราชา" (อ่าน 206) 09 ส.ค. 60
13 - 14 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตตามหลักปศพพ. (อ่าน 208) 09 ส.ค. 60
7 กรกฎาคม 2560 ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำทีมมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนศ (อ่าน 251) 09 ส.ค. 60
3 กรกฎาคม 2560 นำยุวเกษตรกรร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ (อ่าน 238) 09 ส.ค. 60
28 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก (อ่าน 273) 09 ส.ค. 60
24 มิถุนายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปศพพ. (อ่าน 190) 09 ส.ค. 60
23 มิถุนายน 2560 สพป.นว.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปศพพ. (อ่าน 224) 09 ส.ค. 60
22 มิ.ย. 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรร (อ่าน 315) 22 มิ.ย. 60
21 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค (อ่าน 336) 21 มิ.ย. 60
20 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการภาค 17 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี (อ่าน 291) 21 มิ.ย. 60
19 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็ (อ่าน 342) 20 มิ.ย. 60
9 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศร (อ่าน 554) 13 มิ.ย. 60
8 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศรร (อ่าน 339) 08 มิ.ย. 60
7 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศรร (อ่าน 295) 08 มิ.ย. 60
6 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นศรร (อ่าน 285) 07 มิ.ย. 60
5 มิถุนายน 2560 เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นศรร (อ่าน 310) 06 มิ.ย. 60
29 พฤษภาคม 2560 คณะศึกษาดูงานจาก สมศ. มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์พระราชา (หลักการทรงงาน (อ่าน 201) 30 พ.ค. 60
28 พฤษภาคม 2560 ฝึกการถอดบทเรียนการใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารโรงเรียน (อ่าน 230) 30 พ.ค. 60
26 พฤษภาคม 2560 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง (อ่าน 242) 29 พ.ค. 60
27 พฤษภาคม 2560 เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากร สพม.40 (อ่าน 221) 29 พ.ค. 60
24 พฤษภาคม 2560 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 263) 25 พ.ค. 60
23 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 204) 25 พ.ค. 60
22 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 248) 23 พ.ค. 60
20 พฤษภาคม 2560 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 231) 23 พ.ค. 60
18 พฤษภาคม 2560 ฝึกทักษะการถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แกนนำโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม (อ่าน 209) 23 พ.ค. 60
13 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักศปพพ.โรงเรียนโสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์ (อ่าน 237) 14 พ.ค. 60
12 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4 (อ่าน 222) 13 พ.ค. 60
9 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการถอดบทเรียนด้วยเทคนิค 2:3:4:3 (อ่าน 184) 12 พ.ค. 60
11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำหลักปศพพ.ไปใช้ (อ่าน 260) 12 พ.ค. 60
2 มีนาคม 2560 ฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4:3 (อ่าน 262) 06 มี.ค. 60
28 กุมภาพันธ์ 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมยุวเกษตรกร (อ่าน 283) 06 มี.ค. 60
27 กุมภาพันธ์ 2560 ครอบครับบัวมหะกุลเข้าศึกษาเรียนรู้ (อ่าน 244) 06 มี.ค. 60
24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเตรียมความ (อ่าน 239) 06 มี.ค. 60
9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เข้ารับการตรวจประเมินเป็นยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ (อ่าน 207) 12 ก.พ. 60
23 มกราคม 2560 คณะเกษตรกรในอำเภอเก้าเลี้ยวเข้าศึกษาดูงาน (อ่าน 164) 12 ก.พ. 60