ข่าวประชาสัมพันธ์
27 พฤษภาคม 2560 เสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากร สพม.40 (อ่าน 160) 29 พ.ค. 60
26 พฤษภาคม 2560 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง (อ่าน 158) 29 พ.ค. 60
24 พฤษภาคม 2560 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 178) 25 พ.ค. 60
23 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 129) 25 พ.ค. 60
22 พฤษภาคม 2560 ศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 172) 23 พ.ค. 60
20 พฤษภาคม 2560 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 148) 23 พ.ค. 60
18 พฤษภาคม 2560 ฝึกทักษะการถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แกนนำโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม (อ่าน 144) 23 พ.ค. 60
13 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อนหลักศปพพ.โรงเรียนโสตศึกษา จ.เพชรบูรณ์ (อ่าน 167) 14 พ.ค. 60
12 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4 (อ่าน 156) 13 พ.ค. 60
11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำหลักปศพพ.ไปใช้ (อ่าน 175) 12 พ.ค. 60
9 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการถอดบทเรียนด้วยเทคนิค 2:3:4:3 (อ่าน 131) 12 พ.ค. 60
2 มีนาคม 2560 ฝึกทักษะการถอดบทเรียน 2:3:4:3 (อ่าน 202) 06 มี.ค. 60
28 กุมภาพันธ์ 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมยุวเกษตรกร (อ่าน 183) 06 มี.ค. 60
27 กุมภาพันธ์ 2560 ครอบครับบัวมหะกุลเข้าศึกษาเรียนรู้ (อ่าน 171) 06 มี.ค. 60
24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคมมาศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อเตรียมความ (อ่าน 169) 06 มี.ค. 60
9 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เข้ารับการตรวจประเมินเป็นยุวเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ (อ่าน 149) 12 ก.พ. 60
23 มกราคม 2560 คณะเกษตรกรในอำเภอเก้าเลี้ยวเข้าศึกษาดูงาน (อ่าน 121) 12 ก.พ. 60
30 ธันวาคม 2559 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 185) 30 ธ.ค. 59
27-28 ธันวาคม 2559 อบรมให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.40 เพื่อเตรียมพร้อมรับการป (อ่าน 201) 29 ธ.ค. 59
29 กันยายน 2559 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบโรงเรียนบ้านหลักด่าน (อ่าน 175) 03 ต.ค. 59
19-21 กันยายน 2559 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ บรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 174) 20 ก.ย. 59
11 กันยายน 2559 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE รอบ 2 โร (อ่าน 215) 13 ก.ย. 59
10 กันยายน 2559 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE รอบ 2 ขอ (อ่าน 170) 12 ก.ย. 59
9 กันยายน 2559 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE รอบ 2 ของ (อ่าน 211) 12 ก.ย. 59
8 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE (อ่าน 275) 09 ก.ย. 59
7 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก BEST PRACTICE (อ่าน 185) 08 ก.ย. 59
6 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ร่วมเป็นคณะกรรมการภาคเหนือคัดเลือก BEST PRACTICE รอ (อ่าน 164) 08 ก.ย. 59
5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการพนม จันทร์ดิษฐ ประเมิน BEST PRACTICE ลูกเสือ สพป.นว. เขต 1 (อ่าน 201) 07 ก.ย. 59