กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมใจ สุขแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0872122775
อีเมล์ : somjai.53@hotmail.com
ที่อยู่ :
48/57 หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล