ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (โรงเรียนสุจริตต้นแบบ) นำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (อ่าน 18) 07 ส.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 26) 06 ส.ค. 61
นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว มอบประกาศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ (อ่าน 22) 03 ส.ค. 61
คัดกรองสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง (อ่าน 39) 26 ก.ค. 61
คัดกรองสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสักแห้ง (อ่าน 28) 25 ก.ค. 61
คัดกรองสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านยางลาด (อ่าน 33) 24 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 37) 19 ก.ค. 61
นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เยี่ยมชมกิจกรรมการขับเคลื่อนศ (อ่าน 70) 16 ก.ค. 61
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนบ้านตอรัง เข้าศึกษาดูงานหลักปศพพ. (อ่าน 40) 13 ก.ค. 61
ผู้บริหารครูนักเรียนแกนนำโรงเรียนวังข่อยพิทยา มาศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์การถอดบทเรียน 2:3:4 (อ่าน 39) 10 ก.ค. 61
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เข้าศึกษาดูงานหลักปศพพ. (อ่าน 37) 07 ก.ค. 61
อบจ.นนทบุรี นำผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน มาศึกษาดูงาน (อ่าน 32) 06 ก.ค. 61
ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้บริหารครูแก (อ่าน 36) 03 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหนองตางูมาศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้ หลักปศพพ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (อ่าน 41) 28 มิ.ย. 61
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะติดตามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 40) 23 มิ.ย. 61
เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูแกนนำ น้อมนำหลักปศพพ.สู่การสอน (อ่าน 257) 18 ธ.ค. 60
วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จัดโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน (อ่าน 253) 18 ธ.ค. 60
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 208) 18 ธ.ค. 60
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" (อ่าน 231) 18 ธ.ค. 60
21 พฤศจิกายน 2560 บ่มเพาะนักเรียนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (อ่าน 216) 18 ธ.ค. 60
1-6 พฤษจิกายน 2560 นายพนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรระดับผู้นำ A.T.C (อ่าน 155) 13 พ.ย. 60
31 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห (อ่าน 163) 13 พ.ย. 60
30 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนใน (อ่าน 144) 13 พ.ย. 60
12 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมการอบรมเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย (อ่าน 155) 13 พ.ย. 60
9 ตุลาคม 2560 ดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" (อ่าน 143) 13 พ.ย. 60
28 กันยายน 2560 นายพนม จันทร์ดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ร่วมงานมุทิตา กษิณาลัย 2560 (อ่าน 141) 13 พ.ย. 60
27 กันยายน 2560 ร่วมจัดนิทรรศการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน (อ่าน 171) 13 พ.ย. 60
22 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านซับเปิบ (อ่าน 141) 13 พ.ย. 60
21 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ (อ่าน 150) 13 พ.ย. 60
20 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านยางลาด (อ่าน 194) 21 ก.ย. 60
19 กันยายน 2560 เข้ารับการอบรมบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560 (อ่าน 156) 21 ก.ย. 60
19 กันยายน 2560 อกศจ.นครสวรรค์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ออกนิเทศติดตามงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิ (อ่าน 161) 21 ก.ย. 60
15 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาสู่คุณภาพที่ยั่งยืน (อ่าน 151) 15 ก.ย. 60
13 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (อ่าน 158) 15 ก.ย. 60
12 กันยายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ (อ่าน 154) 15 ก.ย. 60
11 กันยายน 2560 ประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ของ สพป.นครสวนรรค์ เขต 3 (อ่าน 171) 15 ก.ย. 60
15 กรกฎาคม 2560 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียง "ด้วยศาสตร์พระราชา" (อ่าน 163) 09 ส.ค. 60
13 - 14 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างทักษะชีวิตตามหลักปศพพ. (อ่าน 159) 09 ส.ค. 60
7 กรกฎาคม 2560 ท่านสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำทีมมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนศ (อ่าน 204) 09 ส.ค. 60
3 กรกฎาคม 2560 นำยุวเกษตรกรร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ (อ่าน 174) 09 ส.ค. 60