ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนหนองตูมวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 16) 23 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการ (อ่าน 4) 23 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 6) 20 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนท่าชัยวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 13) 19 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเมืองด้งวิทยา เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 7) 18 มิ.ย. 62
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประเมินโรงเรียนวัดบ้านมุง เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 229) 11 ก.ย. 61
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สังกัด สพม.39 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (อ่าน 214) 11 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนบ้านหินโง่น เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 191) 09 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องจักรกล เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา (อ่าน 192) 09 ก.ย. 61
ประเมินโรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย เพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (อ่าน 221) 06 ก.ย. 61
ร่วมเปิดงานกิจกรรมการพัฒนาอาชีพส่งเสริมการมีงานทำ อำเภอหนองบัว (อ่าน 126) 27 ส.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูแกนนำพัฒนาศักยภาพในการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่กิจกรรมการเรียนการส (อ่าน 118) 27 ส.ค. 61
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอน โดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 145) 19 ส.ค. 61
งานท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอหนองบัว (อ่าน 156) 19 ส.ค. 61
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (โรงเรียนสุจริตต้นแบบ) นำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (อ่าน 160) 07 ส.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 134) 06 ส.ค. 61
นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว มอบประกาศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ (อ่าน 137) 03 ส.ค. 61
คัดกรองสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง (อ่าน 150) 26 ก.ค. 61
คัดกรองสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสักแห้ง (อ่าน 125) 25 ก.ค. 61
คัดกรองสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านยางลาด (อ่าน 109) 24 ก.ค. 61
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 186) 19 ก.ค. 61
นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เยี่ยมชมกิจกรรมการขับเคลื่อนศ (อ่าน 191) 16 ก.ค. 61
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนบ้านตอรัง เข้าศึกษาดูงานหลักปศพพ. (อ่าน 143) 13 ก.ค. 61
ผู้บริหารครูนักเรียนแกนนำโรงเรียนวังข่อยพิทยา มาศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์การถอดบทเรียน 2:3:4 (อ่าน 144) 10 ก.ค. 61
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เข้าศึกษาดูงานหลักปศพพ. (อ่าน 156) 07 ก.ค. 61
อบจ.นนทบุรี นำผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนนำในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน มาศึกษาดูงาน (อ่าน 135) 06 ก.ค. 61
ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้บริหารครูแก (อ่าน 170) 03 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหนองตางูมาศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้ หลักปศพพ.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (อ่าน 157) 28 มิ.ย. 61
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะติดตามโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 143) 23 มิ.ย. 61
เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารและครูแกนนำ น้อมนำหลักปศพพ.สู่การสอน (อ่าน 413) 18 ธ.ค. 60
วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จัดโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน (อ่าน 412) 18 ธ.ค. 60
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปศพพ. (อ่าน 344) 18 ธ.ค. 60
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" (อ่าน 396) 18 ธ.ค. 60
21 พฤศจิกายน 2560 บ่มเพาะนักเรียนแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ (อ่าน 342) 18 ธ.ค. 60
1-6 พฤษจิกายน 2560 นายพนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรระดับผู้นำ A.T.C (อ่าน 285) 13 พ.ย. 60
31 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห (อ่าน 305) 13 พ.ย. 60
30 ตุลาคม 2560 ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ เป็นวิทยากรอบรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนใน (อ่าน 270) 13 พ.ย. 60
12 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมการอบรมเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมและนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย (อ่าน 286) 13 พ.ย. 60
9 ตุลาคม 2560 ดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน" (อ่าน 275) 13 พ.ย. 60
22 กันยายน 2560 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ โรงเรียนบ้านซับเปิบ (อ่าน 275) 13 พ.ย. 60