ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 2

17 กันยายน (1) เข้ารับการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ในระดับประเทศ โดยได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการด้วย, 24 กันยายน (2) มีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา, 30 กันยายน (3) กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เข้ารับโล่ดีเด่น จากท่านนายอำเภอหนองบัว


โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2563,23:21   อ่าน 51 ครั้ง