อัตราจ้าง

นายประเสริฐ ม่วงหวาน
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0901470526