กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอำภา อ่อนสำอาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก : เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0931707483
อีเมล์ : aposa@outlook.co.th
ที่อยู่ :
48/1 ม.2 ต.ห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล