อัตราจ้าง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ ม่วงหวาน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0901470526
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
20 ม.10 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล