ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
5
2
7
1
อนุบาล 2
3
3
6
1
อนุบาล 3
5
3
8
1
รวม อนุบาล
13
8
21
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
6
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
7
17
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
8
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
11
10
21
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
13
9
22
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
9
10
19
1
รวมประถม
55
51
105
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
9
17
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
9
14
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
12
6
18
1
รวมมัธยมต้น
25
24
49
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
82
175
12