ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
06 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 การแข่งขันกีฬาทศมิตรเกมส์
แข่งขันกีฬานักเรียน 10 โรงเรียนในอำเภอหนองบัว
โรงเรียนวันครู(2504) ผู้บริหารและคณะครู 10 โรงเรียน
06 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 การแข่งขันกีฬาทศมิตรเกมส์
แข่งขันกีฬานักเรียน 10 โรงเรียนในอำเภอหนองบัว
โรงเรียนวันครู(2504) ผู้บริหารและคณะครู 10 โรงเรียน
04 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ฯ(จัดรวมอำเภอ)
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ฯ(จัดรวมอำเภอ) 
โรงเรียนอนบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)และโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ศูนย์คุณภาพอำเภอหนองบัว
30 ก.ย. 65 ครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียนและเพื่อนร่วมงาน
ครูสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ อำลานักเรียนและเพื่อนครูผู้บริหาร
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ แต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
13 ก.ย. 65 อบรมวัยใส
อบรมนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเรื่องอื่นๆ โดยหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ร่วมกับอบต.หนองบัว
12 ก.ย. 65 ถึง 23 ก.ย. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
05 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
01 ก.ย. 65 งานมุฑิตาจิต ครูสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ
งานมุฑิตาจิต ครูสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โต๊ะจีน 50 โต๊ะ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ แต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
29 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
23 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 จัดการเรียนการสอนตามปกติ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่