ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.พ. 66 ถึง 04 ก.พ. 66 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน สพฐ.
13 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
09 ม.ค. 66 ประกวด 1.กลุ่มยุวเกษตรกร 2.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 3.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ในการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันทางการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด
ประกวด 1.กลุ่มยุวเกษตรกร 2.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 3.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ในการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันทางการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ / ชุดยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านหนองไผ่ / สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
09 ม.ค. 66 ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2566
ประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ปี 2566
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ / ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
29 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
15 ธ.ค. 65 ถึง 16 ธ.ค. 65 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 8 โรงเรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 8 โรงเรียน 1.บ้านหนองไผ่ 2.ชุมชนวัดห้วยร่วม 3.ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 4.หนองดู่ 5.คลองกำลัง 6.วันครู(2504) 7.วัดวังแรต 8.สระงาม จำนวน นักเรียน 537 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 58 คน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่/ชุดลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
11 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
06 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 การแข่งขันกีฬาทศมิตรเกมส์
แข่งขันกีฬานักเรียน 10 โรงเรียนในอำเภอหนองบัว
โรงเรียนวันครู(2504) ผู้บริหารและคณะครู 10 โรงเรียน
06 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 การแข่งขันกีฬาทศมิตรเกมส์
แข่งขันกีฬานักเรียน 10 โรงเรียนในอำเภอหนองบัว
โรงเรียนวันครู(2504) ผู้บริหารและคณะครู 10 โรงเรียน
04 ต.ค. 65 ถึง 05 ต.ค. 65 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ฯ(จัดรวมอำเภอ)
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์ฯ(จัดรวมอำเภอ) 
โรงเรียนอนบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)และโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ศูนย์คุณภาพอำเภอหนองบัว
30 ก.ย. 65 ครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียนและเพื่อนร่วมงาน
ครูสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ อำลานักเรียนและเพื่อนครูผู้บริหาร
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ แต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
26 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
13 ก.ย. 65 อบรมวัยใส
อบรมนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเรื่องอื่นๆ โดยหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ แต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ร่วมกับอบต.หนองบัว
12 ก.ย. 65 ถึง 23 ก.ย. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
05 ก.ย. 65 ถึง 09 ก.ย. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
01 ก.ย. 65 งานมุฑิตาจิต ครูสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ
งานมุฑิตาจิต ครูสุทัศน์ ศรีบำรุงสันติ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โต๊ะจีน 50 โต๊ะ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ แต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
29 ส.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 จัดการเรียนการสอนปกติ
จัดการเรียนการสอนปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
23 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 จัดการเรียนการสอนตามปกติ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่